Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZYGZAK obowiązujący od 14.03.2021r.

https://cdn.shoplo.com/9084/files/regulamin-sklepu-internetowego-zygzak-obowiazujacy-od-dnia-15-03-2...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZYGZAK

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.zygzak.net. Sklep prowadzi firma PPHU Arkada Elżbieta Bober, ul. Solarza 2/72, 35-118 Rzeszów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 813-116-48-93, REGON: 651534217.
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej: biuro@zygzak.net, pod numerem telefonu: 508 556 814.

2. Definicje
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Sklep internetowy (dalej także jako „sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zygzak.net za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia, a także korzystać z pozostałych usług sklepu; 
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w sklepie internetowym;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy dokument;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
Zamówienie indywidualne – zamówienie towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienia, w których zostały wprowadzone zmiany w produkcie np. kolor, wszelkie modyfikacje odbiegające od standardowej tabeli rozmiarowej itp. )

3. Zasady i warunki korzystania ze sklepu
Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie sklepu  pod adresem internetowym www.zygzak.net.
Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności sklepu po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując aktualne i zgodne z prawdą: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zygzak.net żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w sklepie.
Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w sklepie  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją konkretne rozmiary do wybrania. 

4. Składanie zamówień
Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowy należy dokonać wyboru towaru, podać niezbędne dane wymagane przez sprzedawcę podczas procesu składania zamówienia oraz ostatecznie złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane klientowi informacje.
Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu, a także potwierdzenie, że konsument wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Skuteczne złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem przez klienta ze sprzedawcą umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.
W przypadku braku możliwości realizacji przez sklep Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. 
W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient. 

5. Ceny, formy płatności oraz dostawa towaru
Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich. Możliwy jest także odbiór osobisty Towarów, po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony umowy sprzedaży terminu odbioru tego towaru.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a.  Przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata),
b.  Za pośrednictwem serwisu PayPal udostępnianego przez PayPal (Europe) s.à r.l. & cie, s.c.a z siedzibą pod adresem l-1150 w Luksemburgu;

c. Za pośrednictwem Blue Media S.A. - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online. Także przy użyciu kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
d.  Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową (Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł)

 Zamówienia indywidualne realizujemy wyłącznie po dokonaniu przedpłaty za całość zamówienia.

Koszty dostawy wskazane są na podstronie sklepu w zakładce „Płatność i Wysyłka”

Dostawa towarów jest realizowana zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granice. Wysyłki zagraniczne realizujemy wyłącznie z opcją przedpłaty.

W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. W przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez klienta, kurier zwróci przesyłkę sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. W przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez klienta sprzedawca może wezwać klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie umowy sprzedaży przez klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy sprzedaży, zapłaty. 

Wysyłka towaru.  Sklep nie posiada stanów magazynowych, wszystkie przedmioty wykonywane są po złożeniu zamówienia, dlatego terminy realizacji mogą ulec zmianie i podane są w opisie każdego przedmiotu.  W wyjątkowych przypadkach termin realizacji może przedłużyć się do 14 dni roboczych.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność lub momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy lub datą zakupu w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem.
Odbiór przesyłki. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych, jeżeli tak to sklep  zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym sklep. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, ale może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. 

Promocje "Darmowa wysyłka" - okresowo organizujemy akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów dostawy, w przypadku złożenia przez klientów zamówień o określonej wartości. W przypadku zwrotu części zamówienia objętego promocją "darmowa wysyłka" klient zostanie obciążany kosztami dostawy, jeżeli w wyniku częściowego odstąpienia od umowy, cena ostatecznie zapłacona będzie niższa od kwoty wymaganej do uzyskania darmowej dostawy.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu, wymiana towaru, reklamacje

Odstąpienie od umowy – zwrot .
Klient zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres: ZYGZAK ul.Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu biuro@zygzak.net
Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej sklepu w zakładce „Zwroty i Wymiany” (pobierz formularz), jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrotom  i wymianom nie podlegają Towary z zamówień indywidualnych, wykonane według specyfikacji Klienta, w których zostały wprowadzone zmiany np. kolor, wszelkie modyfikacje odbiegające od standardowej tabeli rozmiarowej. 

Wymiana towaru.
W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do sklepu.
W celu dokonania wymiany, należy odesłać towar na adres ZYGZAK, ul.Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów z dołączonym wypełnionym formularzem wymiany lub odręcznie napisaną informacją o wyminie. Wymieniany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
Procedura wymiany towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
W przypadku zamówień realizowanych poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że koszty wysyłki nowego towaru na wymianę za granicę pokrywa Klient.

Reklamacje

Sklep jest odpowiedzialny względem klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
Reklamacja może być złożona pisemnie listem na podany adres: ZYGZAK, ul.Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów lub za pomocą poczty e-mail biuro@zygzak.net
Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany Towaru wraz z oraz opisem reklamacji.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: ZYGZAK, ul.Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów „REKLAMACJA”.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Sklep w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. Ochrona danych osobowych i prywatności

Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru.

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.zygzak.net rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest PPHU ARKADA Elżbieta Bober, ul. Solarza 2/72, 35-118 Rzeszów, NIP 813-116-48-93, REGON: 651534217, adres e-mail: biuro@zygzak.net, nr telefonu: 508 556 814, właściciel strony internetowej www.zygzak.net. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.zygzak.net/strona/polityka_prywatnosci

8. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 
Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,zdjęć, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium